RODO

Strona internetowa, działająca pod adresem www.noren.com.pl, prowadzona jest przez firmę NOREN (Grupa Silesia 2000).

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest:

NOREN (Grupa Silesia 2000), Silesia 2000 Sp. z o.o. w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 173, kod pocztowy 44-218, NIP 642 295 65 11

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo skontaktować  się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący e-mail:

kontakt@noren.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją montażu, serwisowania urządzeń stanowiących ofertę firmy na podstawie umowy zawartej przez Pani/Pana o świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności określonych przepisami podatkowymi i przepisami ustawy o rachunkowości. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6  ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi kurierskie, księgowe, informatyczne.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji usługi. Niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, kontaktu dotyczącego przedstawienia oferty i okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, powiększony o dodatkowe 24 miesiące, na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i ewentualnych problemów z użytkowaniem. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,
w szczególności przez  okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jako Administrator danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać
z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.